<
Trang chủ » Tra từ
listen  
['lisn]
nội động từ
  • nghe, lắng nghe
hãy nghe tôi
  • nghe theo, tuân theo, vâng lời
nghe theo lẽ phải
      • nghe đài
      • nghe trộm điện thoại
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt