<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lintel  
['lintl]
danh từ
  • (kiến trúc) lanh-tô; rầm đỡ (cửa sổ hay cửa ra vào)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt