<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
linteau  
danh từ giống đực
  • (xây dựng) lanh-tô (cửa)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt