<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
linstock  
['linstɔk]
danh từ
  • (từ cổ,nghĩa cổ) mồi lửa (để châm súng)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt