<
Trang chủ » Tra từ
link  
[liηk]
danh từ
  • mắt xích, vòng xích, khâu xích
  • mắt dây đạc ( = 0, 20 m)
  • ( số nhiều) khuy cửa tay
  • mắt lưới; mắt áo sợi dệt, mắt áo sợi đan
  • mối liên lạc; chỗ nối; vật để nối
ngoại động từ
  • liên kết, nối kết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt