<
Trang chủ » Tra từ
likelihood  
['laiklihud]
Cách viết khác : likeliness ['laiklinis]
danh từ
  • sự có thể đúng, sự có thể thật, sự có khả năng xảy ra
      • rất có thể, rất có khả năng
rất có khả năng cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ nổ ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt