<
Trang chủ » Tra từ
life cycle  
['laifsaikl]
danh từ
  • loạt dạng thay đổi của một sinh vật khi nó phát triển; vòng đời
vòng đời của con bướm
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt