<
Trang chủ » Tra từ
lien  
['liən]
danh từ
  • (pháp lý) quyền cho phép chủ nợ nắm giữ vật thế chấp đến khi con nợ thanh toán hết nợ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt