<
Trang chủ » Tra từ
licence  
['laisəns]
Cách viết khác : license ['laisəns]
ngoại động từ
  • cho phép; cấp giấy phép, cấp môn bài, cấp đăng ký
danh từ
  • sự cho phép; giấy phép, môn bài, đăng ký
giấy đăng ký kết hôn
giấy phép săn bắn
  • bằng, chứng chỉ
bằng lái xe
  • bằng cử nhân
  • sự phóng túng, sự bừa bãi; sự dâm loạn
  • (thơ ca) sự phóng túng về niêm luật
      • kế hoạch vô cùng tốn kém
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt