<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
liberté  
danh từ giống cái
 • sự tự do; quyền tự do
không gì quý hơn độc lập tự do
tự do ngôn luận
tự do tư tưởng
tự do tín ngưỡng
tự do báo chí
tự do tôn giáo
tự do chính trị
tự do hội họp
hành động hoàn toàn tự do
đòi tự do
đấu tranh cho sự tự do của tổ quốc
 • sự tự tiện
không triệu tập mà tự tiện đến
 • ( số nhiều) thái độ sỗ sàng, thái độ suồng sã
(có thái độ) suồng sã với ai
 • sự thư thả, sự rảnh rỗi; sự thoải mái
công việc không để thư thả lúc nào
lúc rảnh rỗi; lúc thư thả
dáng đi thoải mái
   • cho phép ai
   • ngày nghỉ; ngày không làm việc
   • thả; phóng thích
phóng thích một tù nhân
   • tự cho phép, mạo muội
tôi mạo muội báo cho hắn biết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt