<
Trang chủ » Tra từ
liên từ  
[liên từ]
  • conjunction
Coordinating conjunction
Subordinating conjunction
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt