<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ley farming  
['lei,fa:miη]
danh từ
  • hệ thống canh tác luân canh bao gồm một giai đoạn dưới cỏ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt