<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
levier  
danh từ giống đực
  • đòn bẩy, đòn xeo
dùng một thanh sắt làm đòn bẩy
(nghĩa bóng) thi đua yêu nước là một đòn bẩy mạnh mẽ
  • (cơ khí, cơ học) tay gạt, cần, tay
tay sang số (ở ô-tô)
cần khởi động, tay gạt mở máy
tay gạt đổi chiều hành trình
tay gạt dừng máy
cần điều khiển, tay gạt điều khiển
cần điều chỉnh
tay gạt có con trượt
      • chỉ huy, điều khiển
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt