<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lettre  
danh từ giống cái
 • chữ
chữ hoa
từ có bảy chữ
(ngành in) cỡ chữ
 • nghĩa đen
trọng tinh thần hơn nghĩa đen
 • thư
viết thư
gởi thư
hồi âm một lá thư
thư giải thích gởi kèm theo
thư giao thiệp về công việc; thư thương mại
thư bảo đảm
thư tình
thư nặc danh
thư xin từ chức; đơn xin từ chức
thư tạ lỗi; thư xin lỗi
thư chúc mừng
thư ân xá; lệnh ân xá
thư hăm doạ
 • ( số nhiều) văn chương
bằng cử nhân văn chương
văn sĩ
   • nói rộng thêm ra
   • theo đúng từng li từng tí; theo đúng nghĩa
dịch theo đúng nghĩa
   • bản in thử tranh (chưa có lời chú thích)
   • chưa hoàn bị
trẻ con là người lớn chưa hoàn bị
   • một cách đanh thép
   • bằng cách đổ máu
   • viết cả chữ
   • rõ ràng, không giấu giếm gì
   • thông tư; thông tri
   • điều bí ẩn, điều không hiểu được
đó là điều bí ẩn đối với tôi
   • giấy báo gửi
   • (sử học) chiếu tống giam
   • hối phiếu
   • giấy báo hỉ; giấy cáo phó
   • giấy phép rời cảng
   • giấy uỷ quyền (cho sĩ quan)
   • giấy gởi hàng, vận đơn
   • điều không hiệu lực
   • dễ nuốt, dễ tiêu
   • dễ tin
   • êm ả; trôi chảy
kì thi này diễn ra một cách êm ả
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt