<
Trang chủ » Tra từ
lesson  
['lesn]
danh từ
 • bài học
học thuộc lòng bài học
 • lời dạy bảo, lời khuyên
không bao giờ được quên những lời dạy bảo của Lê-nin
 • lời quở trách; sự trừng phạt, sự cảnh cáo
quở trách người nào
   • dạy (môn gì)
   • học (môn gì)
ngoại động từ
 • quở trách, cảnh cáo, lên lớp (ai); trừng phạt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dạy, ra bài cho (ai)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt