<
Trang chủ » Tra từ
lessee  
[le'si:]
danh từ
  • người thuê theo hợp đồng (nhà, đất)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt