<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
less than  
less than
less than (prep)
below, under, beneath, not more than


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt