<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lesbianism  
['lezbiənizm]
danh từ
  • thói đồng dục nữ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt