<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lesbian  
['lezbiən]
danh từ
  • người đàn bà thích đồng dục nữ
tính từ
  • thuộc về hoặc có liên quan đến những người đàn bà đồng dục nữ
mối quan hệ đồng dục nữ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt