<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lendemain  
danh từ giống đực
 • ngày hôm sau
 • tương lai, ngày mai
nghĩ đến ngày mai
 • (nghĩa bóng) kết quả, kết cục
việc này đã có một kết cục hạnh phúc
   • chỉ trong một thời gian ngắn, một sớm một chiều, thật nhanh chóng
   • đổi ý kiến như chong chóng
   • không có tương lai, ngắn ngủi, phù du
   • buồn như chấu cắn
phản nghĩa Veille .
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt