<
Trang chủ » Tra từ
lem luốc  
[lem luốc]
  • very dirty, soiled
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt