<
Trang chủ » Tra từ
legal  
['li:gəl]
tính từ
  • thuộc về hoặc dựa trên luật pháp
cố vấn/đại diện pháp lý
hỏi ý kiến luật sư
kiện; khởi tố
trách nhiệm pháp lý
  • được phép hoặc yêu cầu bởi pháp luật; hợp pháp
cho người mắc bệnh nan y chết không đau đớn là có hợp pháp hay không?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt