<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lectionary  
['lek∫nəri]
danh từ
  • tập kinh giảng (khi làm lễ ở nhà thờ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt