<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lection  
['lek∫n]
danh từ, (từ hiếm,nghĩa hiếm)
  • bài giảng kinh (ở giáo đường)
  • bài giảng, bài học
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt