<
Trang chủ » Tra từ
learn  
[lə:n]
[lə:nt]
ngoại động từ learnt
 • học, nghiên cứu
học một ngoại ngữ
 • nghe thấy, được nghe, được biết
biết tin qua ai
nội động từ
 • học tập, học hành
trẻ con cần phải cố gắng học hành chăm chỉ
   • học thuộc lòng
   • học vẹt
   • học được bài học đắt giá, đã hiểu được những gì nên làm hoặc không nên làm
   • nắm được mấu chốt vấn đề
   • quả là có sống qua thì mới biết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt