<
Trang chủ » Tra từ
leading  
['li:diη]
danh từ
  • sự lãnh đạo, sự hướng dẫn, sự dẫn đầu
  • thế lực, ảnh hưởng
những người có uy tín và thế lực
tính từ
  • lãnh đạo, hướng dẫn, dẫn đầu
tàu dẫn đầu
bộ phận lãnh đạo
  • chủ đạo, chính, quan trọng
ý chủ đạo
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt