<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
leçon  
danh từ giống cái
  • bài học, bài giảng, bài dạy
học bài
học thuộc bài
đọc bài (học)
bài giảng của một giáo sư
bài học kinh nghiệm
được một bài học nên thân
  • (tôn giáo) bài kinh
  • dị bản (của một văn bản)
      • bài khoa học thường thức; bài cách trí
      • lên lớp ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt