<
Trang chủ » Tra từ
launcher  
['lɔ:nt∫ə]
danh từ
  • người phóng, máy phóng (lựu đạn, tên lửa...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt