<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lasso  
['læsou]
danh từ
  • dây thòng lọng (dùng để bắt thú vật)
ngoại động từ
  • bắt bằng dây thòng lọng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt