<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lasser  
ngoại động từ
  • làm chán ngấy
làm cho cử toạ chán ngấy
  • làm nản
làm nản lòng nhẫn nại của ai
  • (từ cũ; nghĩa cũ) làm mệt mỏi
      • (nghĩa bóng) mọi chuyện đều phải có một kết cục
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt