<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
larmoyer  
nội động từ
  • đầy nước (mắt); đầy lệ
mắt đẫm lệ
  • than vãn, khóc lóc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt