<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
langue  
danh từ giống cái
 • lưỡi
màng nhầy lưỡi
lưỡi rắn
món lưỡi hun khói
 • ngôn ngữ, tiếng nói, tiếng
ngôn ngữ viết
ngôn ngữ nói
tiếng mẹ đẻ
sinh ngữ
quốc ngữ
tiếng nước ngoài, ngoại ngữ
 • ( số nhiều) ngoại ngữ
thầy giáo dạy ngoại ngữ
   • lặng thinh
   • nói hoạt bát, nói trôi chảy
   • hay nói chuyện, ba hoa
   • bị buộc không được nói (điều gì)
   • không giữ được bí mật
   • có khiếu học ngoại ngữ
   • ăn xôi chùa ngọng miệng
   • há miệng mắc quai
   • nói đớt
   • quên bẵng một tiếng định nói
   • lời nói xấu, lời vu khống
   • làm cho ai nói
   • làm cho mở miệng, làm cho nói
rượu vào lời ra
   • chịu thua
   • thận trọng lời nói
   • phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
   • phải suy nghĩ kỹ càng trước khi nói
   • chịu thua
   • (thân mật) nó nói nhịu
   • doi đất
   • người nói khéo
   • tiếng lóng
   • người hay nói xấu
   • nói rõ ràng, đối đáp trôi chảy
   • không biết giữ miệng
   • tiếp xúc với ai
   • sắp nói hớ thì ngừng lại; hối vì đã nói ra
   • thè lưỡi vì khát
   • túng thiếu
   • thè lưỡi trêu chọc ai
   • túng thiếu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt