<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lambdacisme  
danh từ giống đực
  • tật nói ngọng chữ l
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt