<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lambdacism  
['læmdəsizm]
Cách viết khác : lallation [læ'lei∫n]
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt