<
Trang chủ » Tra từ
lallation  
[læ'lei∫n]
Cách viết khác : lambdacism ['læmdəsizm]
danh từ
  • sự l hoá (âm r)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt