<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
laisse  
danh từ giống cái
  • dây dắt (chó...)
  • bãi triều; đường ngấn thuỷ triều
đường ngấn triều lên
  • (thơ ca, từ cũ nghĩa cũ) khổ thơ (trong bài ca hiệp sĩ, thời Trung đại)
      • dắt mũi ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt