<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
laborieux  
tính từ
  • cần cù, siêng năng
người cần cù
  • (văn học) gian khổ, khó nhọc
cuộc sống gian khổ
những nghiên cứu khó nhọc
văn không thanh thoát
      • giai cấp cần lao
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt