<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
éponger  
ngoại động từ
  • thấm, chấm (bằng bọt biển hay một chất xốp khác)
chấm mồ hôi
  • (nghĩa bóng) thu hút, thu hồi (cái gì thừa)
      • trả nợ
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt