<
Trang chủ » Tra từ
lộn bậy  
[lộn bậy]
  • in disorder, be upside down, topsy-turvy
the house was turned upsidedown by the burglars
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt