<
Trang chủ » Tra từ
lẽ phải  
[lẽ phải]
  • right; reason ; common sense
To bring somebody to reason ; to make somebody see reason/sense
To see reason
To listen to reason
To be dead to reason
To be impervious to reason
To be open to reason
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt