<
Trang chủ » Tra từ
lắp  
[lắp]
động từ.
  • to join; to fit.
to fit a machine.
động từ.
  • to repeat.
to stammer.
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt