<
Trang chủ » Tra từ
lập pháp  
[lập pháp]
  • to create laws; to legislate
  • legislative branch
  • legislative
Legislative procedure
To support legislative reform
      • Legislative body; Legislature
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt