<
Trang chủ » Tra từ
lảng  
[lảng]
động từ.
  • to slip away; to sneak away.
to turn conversation.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt