<
Trang chủ » Tra từ
lưu trữ  
[lưu trữ]
  • to keep something as archives; to store
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt