<
Trang chủ » Tra từ
lưu niên  
[lưu niên]
  • (thực vật học) perennial
Perennial plant; perennial
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt