<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lưng chừng đồi  
[lưng chừng đồi]
  • halfway up the hill; halfway down the hill
The path stops halfway up the hill
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt