<
Trang chủ » Tra từ
lượng  
[lượng]
  • quantity
Quantity and quality
  • amount; quantity; volume
The volume of exports/imports
  • tael; ounce
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt