<
Trang chủ » Tra từ
lưỡi lê  
[lưỡi lê]
  • bayonet
To fix bayonets on M- 16 rifles
To unfix bayonets
The bayonet penetrated to the lung
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt