<
Trang chủ » Tra từ
lưỡi  
[lưỡi]
  • tongue
The hot tea scalded my tongue
  • cutting edge; blade
Knife blade
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt