<
Trang chủ » Tra từ
  
[lũ]
  • gang; band; bunch
The whole gang
A bunch of madmen/incompetents/liars
  • spate; flood; inundation
Flood control program
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt